Modelverzoek nietigheid

Nietigheid/vernietigbaarheid bij de kantonrechter voor een genomen besluit.

Het indienen van een verzoek nietigheid/vernietigbaarheid blijkt in de praktijk op problemen te stuiten. De wetgever ziet het indienen van een verzoek voor vernietiging via de kantonrechter als een eenvoudige procedure.
Helaas blijkt uit de praktijk dat de Kantongerechten en de Gerechtshoven er anders over te denken.
Zodra een appartementsgerechtigde bij deze instanties informatie vraagt over een dergelijke procedure wordt men, ten onrechte, verwezen naar een (dure) advocaat met het advies een dagvaardingsprocedure te starten.
Een reden kan zijn dat de kantonrechters omkomen in de procedures waardoor zij het werkt niet aankunnen. Met als gevolg dat de griffiers appartementsgerechtigden adviseren een dagvaardingsprocedure (via een advocaat) te starten. Een afschrikwekkend argument. Veelal blijken die kosten niet op te wegen om een dergelijke procedure te starten.

Maar er hoeft helemaal niet gedagvaard te worden. Er is slechts sprake van een eenvoudige procedure via de kantonrechter.
Een appartementsgerechtigde kan volstaan met het indienen van een Modelverzoek nietigheid/vernietigbaarheid. Voor deze procedure heeft u beslist geen advocaat nodig. Voorafgaande aan en tijdens de hoorzitting kunt u eventueel een raadsman raadplegen of u door hem doen begeleiden, maar als u goed bent voorbereid kunt u de gehele procedure, eventueel met enige hulp van ons, volbrengen. Het Modelverzoek kan overigens ook gebruikt worden ingeval van een nietig en/of vernietigbaar bestuursbesluit. De wet spreekt immers over een besluit van een orgaan van een Vereniging van Eigenaars. Zowel de Vergadering (de appartementsgerechtigden in vergadering bijeen) als het bestuur vormt een orgaan binnen de VvE.

Wij beschikken over dergelijke modelverzoeken.
Helaas hebben wij moeten constateren dat er nauwelijks sprake is van een eenvoudige procedure.
Zelfs het opstellen van het Modelverzoek roept vele vragen op.
Wij hebben een toelichting bij het modelverzoek ontwikkeld. Na het doorlopen van het Modelverzoek en de toelichting hoeft het invullen en indienen niet moeilijk meer te zijn.
In de toelichting gaan wij ook in op het meezenden van documenten en bijlagen bij het verzoek. Met ons advies kunt u enorm besparen op de kopieerkosten (meesturen splitsingsakte, modelreglement, huishoudelijkreglement en dergelijke. Bovendien is in de toelichting een ontsnapping opgenomen ingeval de kans bestaat om de termijn van 1 maand enigszins op te rekken. Ook adviseren wij in de toelichting ingeval het bestuur in gebreke is bij het toezenden van de notulen. Vooral dit laatste is zeer belangrijk indien een appartementseigenaar niet aan de vergadering heeft deelgenomen
Zowel het Modelverzoek als de toelichting kunnen wij u toesturen. Daar zijn uiteraard wel kosten aan verbonden