Modelreglement 2006 is verschenen.

… Maar de oude reglementen blijven van kracht!

Wist je dat… op 17 januari 2006 het nieuwe Modelreglement is verschenen.
Het blauwgroene boekje.

Dit nieuwe reglement geldt alleen voor nieuwe splitsingen ná 17 januari 2006, voor zover dat reglement, middels de Akte van Splitsing, van kracht is verklaard.
In dat reglement zijn al wel de per 1 mei 2005 van kracht geworden wetswijzigingen opgenomen.
Men dient zich daarom zeer goed te realiseren dat de bestaande modelreglementen (1972, 1973, 1983 en 1992) onverkort van kracht blijven.
Per 1 mei 2005 is alleen voor deze VvE’s de wet aangepast (dus niet het modelreglement).
De wetswijzigingen staan geheel los van het nieuwe modelreglement.
Met andere woorden: “Het Modelreglement zoals opgenomen in de Akte van Splitsing blijft voor uw VvE van kracht, tenzij de Vergadering van Eigenaren dit notarieel wijzigt”.

Wetswijziging per 1 mei 2005 en 2008
Los van de invoering van het nieuwe modelreglement hebben de “oude VvE’s ” wel degelijk te maken met de wijzigingen in het BW per 1 mei 2005 en 1 mei 2008.
De VvE’en waar de bestaande reglementen 1972, 1973, 1983 en 1992 van kracht zijn, hebben wel degelijk ook te maken met deze wijzigingen.
Per 1 mei 2005 dienen alle VvE’s zich aan de wetswijziging te houden. Voor sommige zaken geldt er een uitgestelde werking per 1 mei 2008.
Nieuw in die wet is onder meer dat iedere VvE dient te beschikken (men is het zelfs verplicht) over een reservefonds van waaruit het toekomstig (groot) onderhoud dient te worden bekostigd.
Veel bestaande VvE’s zullen nu nog geen reservefonds hebben, of in nog meer gevallen, een niet toereikend reservefonds.
Wettelijk hebben deze VvE’s tot 1 mei 2008 de tijd om een reservefonds te realiseren en dit voldoende te vullen.
Door de media aandacht zullen veel aspirant kopers onmiddellijk vragen gaan stellen over het reservefonds. Ontbreekt het fonds, of is er nauwelijks gespaard, dan drukt dat direct de biedprijs of men haakt (heel verstandig) gewoon af!
ij vervreemding van het appartementsrecht dient het bestuur de notaris een opgave te verstrekken van het aandeel van het betrokken appartement in het reservefonds. Blijft de VvE, en daarmee het bestuur, in gebreke dan loopt men ook nog eens grote kans dat de notaris niet zal passeren!
Bestuurders dienen zich terdege te realiseren dat het niet hebben van een reservefonds of niet toereikend (onvoldoende gevuld), mogelijk een onrechtmatige daad kan opleveren, waarvoor men vroeg of laat ter verantwoording wordt geroepen. Hetzij door de vergadering, hetzij bij de rechter.
Helaas heeft de overheid verzuimd in de wet de VvE’s de plicht op te leggen zorg te dragen dat het fonds toereikend zal zijn om het gehele toekomstig groot onderhoud te betalen.

Uiteraard zullen deze wetswijzigingen wel weer leiden tot een aantal rechtszaken.