VVE oké toch niet helemaal oké !

In het VvE-Forum hebben we het al dikwijls gehad over de zin en/of onzin van het SKW certificaat.
Naast het SKW certificaat is er echter ook het VVE oké label voor zowel VVE beheerders als VVE’s.

Grote vraag is dus, zou het VVE oké label wél de garantie bieden dat een beheerder kennis heeft van de wet- en regelgeving en daar ook naar handelt in het belang van de VvE én de individuele eigenaren?

Onze nieuwe beheerder is voorzien van een dergelijk VvE oké certificaat en onlangs was onze eerste jaarvergadering met de nieuwe beheerder.
en ja hoor, het overbekende “privacy” spook kwam ook in deze vergadering weer ter sprake.
Waar wij voorheen via de vergaderstukken inzage hadden in de debiteurenlijst, gaat deze beheerder het in het vervolg anders doen.
Te weten, enkel nog kennisgeving van een gezamenlijke voor- of achterstand van de leden om de zogenaamde privacy te beschermen.
Juist de jaarrekening is de aangewezen plaats waar iedere eigenaar inzage behoort te krijgen in de gehele financiële situatie van de VvE waaronder ook de individuele bijdragen.
En met de woorden van de kantonrechter “… Door enkel informatie te verschaffen over de betalingen van alle leden tezamen, dus over hun eventuele gezamenlijke achterstand in betalingen, wordt onvoldoende voldaan aan de uit art. 32 lid 5 voornoemd voortvloeiende verplichting.
Opmerkelijk hierbij is dat de beheerder aangaf dat ook “de software” (geen Twinq) één en ander niet mogelijk zou maken.
Dus…. de beheerder en de software gaan bepalen welke informatie de individuele eigenaar te zien krijgen?

Ander punt bij de jaarrekening was het exploitatie overschot.
Dat bedrag werd zonder enige stemming in de ALV door de beheerder toebedeeld aan het reservefonds.
Terwijl MR 1992 art. 3 lid 4 daar toch overduidelijk in is “… Indien over enig boekjaar de voorschotbijdragen, als bedoeld in artikel 5 tweede lid, de definitieve bijdragen te boven gaan, zal het verschil aan de eigenaars worden terugbetaald, tenzij de vergadering anders besluit.

Dus NIET de beheerder, en dus NIET de voorzitter van de vergadering bepalen wat er met het exploitatieoverschot dient te gebeuren !

Conclusie, óók het VVE oké label is absoluut géén garantie dat de VvE en/of de VVE-beheerder gaat functioneren conform de wet- en regelgeving binnen de VvE.

Algemeen probleem en/of dilemma in iedere VvE is helaas dat 98% van de eigenaren óók geen kennis heeft van de regelgeving.
Ik ben ervan overtuigd dat bovenstaande zaken in vele VvE vergaderingen zonder enig commentaar goedgekeurd zullen worden.

Andere conclusie is dat de weg naar écht goed functionerende VvE’s in Nederland naar mijn mening nog héééél ver weg is.
Of misschien wel een utopie !

Voor op- en aanmerkingen of discussies over deze blog kunt u terecht op het VVE-forum !