Ongelooflijk … maar waar !

Wist je dat … hoe eenvoudig de wetgever bepaalde artikeltjes in een regelgeving ook vaststelt, er altijd bestuurders/beheerders zijn die de zaak, naar hun leden toe, verdraaien.
Het gevolg is dat niet de Vergadering de baas is, maar dat die bestuurder/beheerder de volledige zeggenschap binnen de VvE heeft verkregen.
Zo kregen wij eens meerdere vragen betreffende artikel 41 lid 3 Modelreglement 1992, over het uitbesteden van het administratief beheer.
“De vergadering kan besluiten de administratie op te dragen aan een door haar (de Vergadering!) aan te wijzen administratief beheerder en onder voorwaarden als door haar (de Vergadering!) met die beheerder zullen worden overeengekomen.”
Het bestuur en een jurist menen dat het woordje “kan” in dit artikel inhoudt dat de Vergadering het niet hoeft te doen.
Met andere woorden: als de Vergadering het niet automatisch doet dan mag, aldus de uitleg van het bestuur en de jurist, het bestuur het zelf regelen.
Het woordje “kan” betekent hier uiteraard niet dat het niet besluiten impliceert dat het bestuur een vrijbrief krijgt om het zelf te regelen.
Het woordje “kan” betekent hier uitsluitend dat de Vergadering gemeenschapsgeld beschikbaar kan stellen om de administratie (waar het bestuur verantwoordelijk en aansprakelijk voor is, en ook bij uitbesteding: voor blijft), door een
professionele beheerder te laten verrichten.
Het bestuur heeft hier het “dwingend en regelend recht” uit het oog verloren.
Er is sprake van dwingend recht in die gevallen waarin de regelgeving onder meer spreekt over moeten, dienen, zullen,verplicht, en verboden.
Er is sprake van regelend recht indien er sprake is van onder meer: “mogen, kunnen en… kan“.
Geen besluit, of niet besluiten betekent dan dat de Vergadering (nog) geen gelden beschikbaar heeft gesteld voor een externe beheerder.
In dat geval zal het bestuur de administratie zelf moeten doen. Immers lid 3 van modelreglement 1992 zegt: “Het bestuur beheert de middelen van de vereniging… enz.
Wil het, of kan het bestuur het niet, dan blijft hen maar één weg over om de Vergadering te bidden en te smeken alsnog het besluit te nemen.
Vaak vormen de administratiekosten binnen een VvE een behoorlijke uitgavenpost.
Daar kan en mag een bestuur niet overheen walsen.

Bestuurders die het toch buiten de Vergadering om geregeld hebben, kunnen grote problemen tegemoet zien. Immers er moet een agendapunt aan vooraf zijn gegaan en uit het contract met de beheerder moet blijken dat het een overeenkomst met de Vergadering is (ondertekening contract door de voorzitter vergadering).
Is dat niet het geval en heeft het bestuur het zelfstandig “geregeld”, dan is het bestuur buiten haar boekje getreden en kan op grond van “onbehoorlijk bestuur” ter verantwoording worden geroepen.
Daarnaast kan het bestuur door de Vergadering en/of een individueel lid verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld worden, zonodig tot in hun privé vermogen. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor VvE bestuurders biedt dan vaak geen soelaas.

Het is voor die bestuurders te hopen dat men een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, uiteraard ook weer met toestemming van de Vergadering, heeft afgesloten.
Echter, het is twijfelachtig of die aan de bestuurders zal uitkeren. In veel gevallen zal het bestuur op hun juridische misvormde spitsvondigheden gewezen zijn en zal de verzekeringmaatschappij spreken van opzet.

Benoeming bestuursleden

Een andere vraag was of het bestuur wettelijk gezien een doorlopend mandaat heeft om zelf nieuwe bestuursleden te benoemen!
Het antwoord luidt uiteraard volmondig: “Neen“.
Artikel 41 lid 1, Modelreglement 1992 staat geen zelfstandig mandaat aan het bestuur toe.
De Vergadering benoemt en ontslaat bestuursleden.
Ook artikel 131 lid 2, boek 5 BW laat aan duidelijk niets te wensen over.
De benoemde bestuursleden mogen intern zelf de functies (voorzitter, penningmeester, secretaris of lid) verdelen, maar de Vergadering bepaalt wie tot het bestuur mogen toetreden.
Echter een juridisch adviseur van een vereniging stelt dat je rustig van het gestelde in het Burgerlijk Wetboek mag afwijken.
Natuurlijk mag dat niet !
En? Als er consequenties uit voortvloeien? Dan wordt dat tot op de millimeter, inclusief juridische haarkloverij, uitgezocht wie of er voor de afwijkingen van het wetboek verantwoordelijk en aansprakelijk zijn.