Foute uitspraak rijdende rechter

Foute uitspraak Rijdende Rechter?

Rijdende Rechter slaat plank mis?

Het betreft hier een uitspraak van de Rijdende Rechter (Meester Visser) “Verstopt in Maassluis” welke is uitgezonden door de NCRV (eerste hulp bij recht) op 21 oktober 2014.
dan verschijnt de uitspraak inclusief de bevindingen van de forumposters.

De Rijdende Rechter (RR) gaat in de fout met de interpretatie van de begrippen:

  • Zie definities artikel 1 lid d. modelreglement 1992; gemeenschappelijke gedeelten;
  • Zie definities artikel 1 lid e. modelreglement 1992; gemeenschappelijke zaken;
  • Zie artikel 9 lid 1 sub a modelreglement 1992; Tot de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappeijke zaken worden ondermeer gerekend, voor zover aanwezig:
    a. de fundering (…);
    b. de technische installaties met de daarbij behorende leidingen,(…), alles voor zover die installaties niet uitsluitend ten dienste van één privé gedeelte strekken.”

Ingeval voor VvE’s een ander reglement geldt, dient dat reglement er op na geslagen worden.

Bovenstaande begrippen en bepalingen worden in de uitspraak door de RR verkeerd gebruikt of door elkaar gehaald.

Zoals uit het modelreglement (art, 9 lid 1 sub b.) overduidelijk blijkt strekken deze installaties (inclusief de leidingen) ten dienste van alle appartementen.

Uitspraak met verregaande gevolgen
Deze uitspraak heeft verregaande gevolgen voor toekomstige problemen binnen alle VvE’s (ongeacht het vigerende modelreglement).
Deze volstrekt onjuiste en foute uitspraak zal door vele bestuurders en Vergaderingen, mogelijk ook door kantonrechters en gerechtshoven, als jurisprudentie worden gebruikt.
Het gevolg is dat eigenaars die hun privégedeelte goed onderhouden, via hun breukdeel, moeten bijdragen in de kosten ingeval eigenaars minder netjes met het toilet, badkamer en keuken omgaan. Dat is niet juist! De in de uitspraak bedoelde kosten vallen onder de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken en komen daarmee ten laste van de VvE.

Bindend advies; geen hoger beroep mogelijk?
Het bindend advies, dat de RR appartementsgerechtigden oplegt waardoor een hoger beroep niet mogelijk zou zijn, is ook niet juist.
Het appartementsrecht heeft eigen bepalingen en statuten. Deze bepalingen en statuten zijn speciaal voor VvE’s opgenomen in de wet- en regelgeving betreffende het appartementsrecht. Deze bepalingen en statuten kunnen daardoor niet, middels een simpel contractje van de RR, met “bindend advies” teniet gedaan worden.
Hoger beroep, of zelfs een andere vorm van procedures als bedoeld in boek 5 BW blijven gewoon mogelijk. Ook die bepalingen kunnen appartementsgerechtigden niet worden ontnomen.

Contractje met RR strijdt met de grondwet?
Een dergelijk contractje verplicht stellen is op grond van de grondwet zeer discutabel. In de grondwet vastgelegde rechten kan niemand ontnomen worden. Ook niet door de RR.

Alsnog de VvE aansprakelijk stellen?
De door de RR in het ongelijk gestelde eigenaar van de bewuste VvE in Maassluis heeft, op grond van het appartementsrecht, mogelijkheden om alsnog zijn gelijk te halen. Ook hem kunnen die rechten niet ontnomen worden.
Tevens biedt het appartementsrecht eigenaars die in het verleden geconfronteerd werden en voor de bovenbedoelde kosten door de VvE aansprakelijk zijn gesteld, eveneens mogelijkheden de VvE aan te spreken en die kosten terug te krijgen.

Verwacht u ook een dergelijk probleem?
Heeft u nu al een vergelijkbaar probleem of verwacht u op korte termijn tegen dergelijke problemen aan te lopen: “Neem dan nu al actie!”
U kunt hier om advies vragen. Zij kunnen u zeker adviseren en uitleggen hoe het dan wel moet.
Maar, hou er rekening mee dat daar kosten aan verbonden kunnen zijn.

Het appartementsrecht geeft meerdere mogelijkheden om uw gelijk te halen. Zelfs al in een zeer vroeg stadium. Mogelijk zijn er binnen uw VvE al felle discussies over dit onderwerp geweest. Misschien komen die er nog.

Het is onverstandig dat een appartementsgerechtigde, naar aanleiding van de uitspraak van de RR, gaat slopen. Wacht eerst nog maar een paar jaar tot er echte jurisprudentie (die nu wel op gang zal komen) is verschenen.

Belangrijk artikel in de modelreglementen
Ook onderstaande bepaling (uit het modelreglement van 1992), maar in andere (Model)reglementen vergelijkbaar opgenomen, is in deze zaak van belang:
Artikel 18
1. Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht zijn privé gedeelte behoorlijk te onderhouden. Tot dat onderhoud behoort met name het schilder-, behang- en tegelwerk, het onderhoud van de plafonds, de afwerklagen van vloeren en balkons, van het stucwerk en van deuren en ramen (waaronder begrepen de reparatie en vervanging van hang- en sluitwerk), het schoonhouden en ontstoppen van alle sanitair en leidingen met uitzondering van de leidingen als bedoeld in artikel 9 lid 1 onder b, en het schilderwerk van radiatoren.

Dus schoonhouden en ontstoppen dat is waartoe de eigenaar zelf verplicht is.
Voor zover dat kan. Een doorgeroeste of geheel verkalkte leiding valt natuurlijk niet schoon te houden.
Slopen en vernieuwen behoort tot de verplichting van de gezamenlijke eigenaars, verenigd in de VvE.