Organiseren festiviteiten is geen verenigingstaak

Besluit van een VvE Vergadering tot organiseren van barbecue en andere festiviteiten is door Kantonrechter nietig verklaard.

Bron: Rechtbank Amsterdam, Sector Kanton-locatie Hilversum. (Door VvE Structuur verkregen via advies aan vragensteller)

Afschrift vonnis met weglating van vertrouwelijke en/of privégegevens.

IN NAAM DER KONINGIN

RECHTBANK AMSTERDAM
SECTOR KANTON – LOCATIE HILVERSUM
Kenmerk     : EA10-161
Datum         : 23 november 2010

Beschikking op een verzoek als bedoeld in artikel 5:130 van het Burgerlijk Wetboek (BW) van:

(…)
wonende te (…)
verzoeker
nader te noemen (verzoeker)

t e g e n

de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging VERENIGING VAN EIGENAARS VAN (…) te (…)
gevestigd te (…)
verweerster
nader te noemen (verweerster)

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Op 21 mei 2010 is het verzoekschrift, met bewijsstukken, van (verzoeker) ingekomen. (Verzoeker) heeft bij brief van 27 mei en van 2 juni 2010 nadere bewijsstukken ingediend.
(Verweerster) heeft op 20 oktober 2010 een verweerschrift ingediend.

Het verzoek is ter terechtzitting behandeld op 2 november 2010. (Verzoeker) is verschenen, vergezeld van (…) en (…), eigenaarsbewoners. Namens (verweerster) zijn (…), voorzitter, (…), bestuurslid), en (…), bestuurslid, verschenen.
Partijen hebben hun standpunten toegelicht.

Daarop is de beschikking bepaald op heden.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

 1. Als gesteld en onvoldoende weersproken staat vast:
 2. (Verzoeker) is eigenaar en bewoner van het appartement aan de (…) te (…) en in die hoedanigheid lid van de (VvE…).
  b. Er heeft op 28 april 2010 een algemene ledenvergadering van de (VvE…) plaatsgevonden.
  c. Tijdens deze vergadering is besloten akkoord te gaan met de resultatenrekening over 2009 en de begroting over 2010.
  d. In de resultatenrekening over 2009 is een bedrag van € 1.014,30 opgenomen wegens festiviteiten bewoners. Genoemd bedrag is besteed aan een barbecue voor alle bewoners.
  e. In de begroting voor 2010 is een bedrag van € 1.200, = opgenomen voor festiviteiten bewoners.
 3. (Verzoeker) verzoekt de besluiten van de algemene ledenvergadering van (VvE…) tot goedkeuring van de resultatenrekening over 2009 en de begroting over 2010 nietig te verklaren dan wel te vernietigen. Daartoe stelt hij – kort gezegd – dat (VvE…) ten doel heeft het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars (artikel 30 lid 3 reglement van splitsing). Het houden van een barbecue dan wel een andere activiteit voor de bewoners valt niet binnen het doel. De kosten daarvan vallen niet onder de kosten en schulden die voor rekening van de gezamenlijke eigenaars komen (artikel 3 reglement van splitsing). De onderhoudsbijdrage is daar niet voor bedoeld. Eigenaren die niet op de barbecue aanwezig waren kunnen niet gedwongen worden daaraan bij te dragen via de onderhoudsbijdrage. De ter zitting verschenen eigenaren/bewoners ondersteunen het verzoek van (verzoeker).
 4. Daartegenover voert (verweerder) – kort gezegd – aan dat het verzoek moet worden afgewezen. De genoemde posten voor festiviteiten bewoners zijn ongebruikelijk, maar passen in dit geval binnen de doelstelling van (VvE…). Het bestuurt ziet een prettige woonsfeer en betrokkenheid bij de eigen flat en het hele appartementencomplex als een voorwaarde voor zorgvuldig omgaan met de publieke ruimte en bereidheid hand- en spandiensten te verrichten. Daarom heeft zij het initiatief van een aantal bewoners gesteund om in 2009 een gezamenlijke barbecue te organiseren. De leden hebben op de vergadering ingestemd om ook in 2010 een festiviteit voor alle bewoners te organiseren teneinde de bewonersgroep dichter bij elkaar te brengen. De flat verkeert in goede staat van onderhoud. De maandelijkse servicekosten zijn laag.
 5. De kantonrechter acht zich op grond van artikel 93 sub d jo. 94 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevoegd van het verzoek van (verzoeker) kennis te nemen.
 6. Het verzoek is tijdig gedaan.
 7. Artikel 2:14 BW bepaalt dat een besluit van een orgaan van een rechtspersoon nietig is als het in strijd is met de wet of de statuten, waarmee volgens artikel 5:129 BW de splitsingsakte en het daarin opgenomen splitsingsreglement gelijk wordt gesteld. Met (verzoeker) moet geoordeeld worden dat de in de resultatenrekening over 2009 opgevoerde kosten voor de barbecue evenals de begrote kosten voor 2010 voor een nog te houden gezamenlijke festiviteit niet vallen onder de in artikel 3 van het splitsingsreglement bepaalde kosten die voor rekening van de gezamenlijke eigenaars komen. Dat het bestuur zich inzet voor het betrekken van de bewoners bij het beheer van het gebouw en het aanhalen van de onderlinge banden is begrijpelijk en te waarderen. Het behartigen van deze immateriële belangen valt echter niet onder de in het splitsingsreglement geformuleerde doelstelling, zodat de kosten daarvan niet als aparte post ten laste van de exploitatierekening mogen worden opgevoerd. De door de vergadering van eigenaars op 28 april 2010 genomen besluiten tot goedkeuring zijn derhalve nietig wegens strijd met het splitsingsreglement.
 8. Gelet op de afloop van het geding zal (VvE …) worden veroordeeld in de kosten van het geding gevallen aan de zijde van (verzoeker).

Beslissing

De kantonrechter:

– verklaart voor recht dat het door de vergadering van eigenaars op 28 april 2010 genomen besluit tot goedkeuring van de resultatenrekening over 2009 en het besluit tot goedkeuring van de begroting voor 2010 nietig is;

– veroordeelt (VvE …) in de kosten van het geding gevallen aan de zijde van (verzoeker) tot op heden begroot op € 111, = wegens griffierecht;

– verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

– wijst het meer of anders verzochte af.

Aldus gegeven door mr. A Sissing, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 23 november 2010 in tegenwoordigheid van de griffier.

(in origineel voorzien van alle ondertekeningen en stempels)

NOOT VvE Structuur
Natuurlijk kan er binnen de VvE een vorm van saamhorigheid of het behartigen van immateriële belangen ontstaan. Die saamhorigheid dient echter volledig buiten het zakelijke gedeelte gehouden te worden.
Hoe dit dan te regelen? Zie dit artikel op Nederlandvve.nl over een kerstboom voor de VvE.