Doel en organen van een VvE

Doelstelling van een VvE

“het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars” en “het beheer over de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken”

Een VvE is geen ‘normale’ vereniging zoals een (sport)vereniging. Er zijn namelijk wettelijke bepalingen waaraan de VvE en het bestuur zich moet houden.
Zo is iedere eigenaar van rechtswege lid van de VvE.

Sportverenigingen etc. vallen onder boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) het verenigingsrecht. VvE’en vallen echter onder boek 5 BW het appartementsrecht. En dat geeft, door oneindige misverstanden en onnodige onjuiste interpretatie van wet- en regelgeving, enorme juridische verschillen.

Organen binnen een VvE
Een VvE heeft 4 organen, elk met hun eigen bevoegdheden.

 1. De Vergadering van Eigenaren – het hoogste orgaan binnen een VvE!
  De Vergadering benoemt, schorst en ontslaat het bestuur/de bestuurder/de beheerder.
  Door de Vergadering van Eigenaren worden alle besluiten genomen, die door het bestuur uitgevoerd moeten worden.
 2. De voorzitter van de vergadering.
  Deze voorzitter wordt al dan niet uit de eigenaren benoemd. De voorzitter is belast met de leiding van de Vergadering; bij zijn afwezigheid voorziet de Vergadering zelf in haar leiding.
  Let op: De voorzitter Vergadering is beslist geen voorzitter van de VvE.
  Toelichting: Een voorzitter van een VvE (als Vereniging van Eigenaars) bestaat niet.
 3. De bestuurder/het bestuur = ondergeschikt aan de vergadering!
  De bestuurder, of het bestuur, vertegenwoordigt de vereniging in alle (rechts)handelingen ten aanzien van derden. Deze wordt door derden dan ook gezien als verantwoordelijke voor de gedane afspraken met betrekking tot de VvE.
 4. De kascontrolecommissie – wordt benoemd door de vergadering.
  Het orgaan kascontrolecommissie neemt binnen een VvE een belangrijke plaats in.
  Faalt de kascommissie door de controle niet of zeer gebrekkig uit te voeren dan is dat voor een bestuurder of administratief beheerder de uitgelezen mogelijkheid om de middelen van de vereniging naar eigen goeddunken “anders” te besteden dan de eigenaars dat voor ogen hebben genomen.
  De kascommissie is dus het controle-instrument bij uitstek voor de Vergadering van Eigenaars. Uit een goede en grondige controle door de kascommissie gaat een grote preventieve werking uit.

Bewonersplatform
Veel appartementseigenaren “zien” hun lidmaatschap van een VvE als een gezelligheidsvereniging, met alle daarbij behorende mogelijkheden voor feesten, partijtjes, barbecues, (Nieuwjaars)recepties en… “hoe gezellig dan ook: aankoop van kerstversiering”. Dat is niet juist.
Geen enkele van deze uitgaven of aankopen is te rijmen met het doel van de VvE (zie art. 5:126 BW). Het is geen VvE-taak!
Over dit laatste is, op ons advies en inspanningen, jurisprudentie verschenen. De rechtbank Amsterdam, locatie Hilversum, heeft korte metten gemaakt met “de bruiloften en partijtjes etc.” via de VvE-kas.(Nieuwjaars)recepties en zeker niet te vergeten de etentjes die zelfbestuurders zich uit de VvE-kas menen te kunnen permitteren.
Een VvE is, zoals gesteld, geen ‘normale’ vereniging, ook geen bedrijf, maar wel een rechtspersoon. Iedere appartementsgerechtigde heeft een aandeel in de gemeenschap! Daarom kan een VvE het beste vergeleken worden met een onderneming, waarin men zakelijk met elkaar dient om te gaan.
Natuurlijk kan er binnen de VvE een vorm van saamhorigheid of het behartigen van immateriële belangen ontstaan. Die saamhorigheid dient echter volledig buiten het zakelijke gedeelte gehouden te worden.
Het oprichten van een ander soort vereniging, bijvoorbeeld een “Bewonersplatform”, zonder VvE binding, is een mogelijkheid om aan die behoefte tegemoet te komen.
Iedere eigenaar kan dan naar eigen keuze wel of niet lid worden van die (platform) vereniging, zonder dat dit gekoppeld is aan het verplichte lidmaatschap van de VvE.
Door een Bewonersplatform los te koppelen van een VvE voorkomt men dat een beperkte groep eigenaars de kosten voor nieuwjaarsrecepties, feesten, partijtjes, (kerst)versieringen, etentjes, barbecues en recepties, vrijwilligersvergoedingen, borrels, uitjes, consumpties tijdens vergaderingen, bridgedrives en andere kaartavonden, instuifavonden, bestuurs’etentjes’, et cetera, ten laste brengt aan de “VvE-kas” en daarmee, via de exploitatierekening en begroting, ten laste van alle eigenaren.
Voorts wordt daarmee voorkomen dat de VvE (en daarbij alle eigenaren) aansprakelijk gesteld kan worden, indien tijdens een, onder de paraplu van de VvE, georganiseerd evenement zich ongelukken met verregaande consequenties voordoen.