Besparingen door een VvE

Onnodige geldsmijterij

De praktijk heeft uitgewezen dat binnen heel veel VvE’s er heel veel geld (onnodig) over de balk wordt gesmeten via de maandelijkse onderhoudsbijdragen voor het gezamenlijk eigendom.
Er kan veel geld bespaard worden. Tot wel duizenden euro’s op jaarbasis. Vooral in middelgrote VvE’s (vanaf ± 15 appartementsrechten). Om over de zeer grote VvE’s vooralsnog maar even te zwijgen.


Mogelijke oorzaken en veroorzakers

 • Uitgaven door beheerder of een professionele bestuurder die niet gecontroleerd worden. Een veel gehoorde klacht. Door de vrijheid van handelen door de bestuurder/beheerder in te tomen kan de VvE aanzienlijke besparingen opleveren. “Vertrouwen is goed. Controle is beter!”
 • Uitgaven een professionele bestuurder/beheerder waarbij onnodig veel aan provisie aan de “strijkstok” blijft hangen. Een veel gehoorde klacht. Het komt veelvuldig voor dat zowel de opdrachtgever (de professionele bestuurder of beheerder) tot wel 7,5% provisie opstrijkt en de uitvoerder ook nog eens. Dit heeft tot gevolg dat een VvE al vaak al 15% provisie kwijt is, terwijl dit geld heel eenvoudig binnen de vereniging gehouden kan worden. “En dat is door inzet van de leden zelf snel verdient. Maar helaas: gemakzucht dient de mens!”.
 • Uitgaven door het zelfbestuur of door een professionele bestuurder. Hierbij valt te denken aan de ooit (vaak in een ver verleden) vastgelegde bedragen voor:
  – Onderhoudswerkzaamheden; Zeker een professionele bestuurder zorgt, mede gelet op de provisies die hij daarvoor krijgt, dat er regelmatig opdrachten worden verstrekt waarvoor hij reeds vooraf door de Vergadering is gemachtigd.
  – Rechtsvorderingen; Zowel zelfbestuurders als professionele bestuurders zijn te gemakkelijk bij het geven van kwijtingen zo lang het bedrag beneden het door de Vergadering vastgestelde bedrag blijft. Hier valt, met de juiste maatregelen door de Vergadering, veel geld te besparen.
  – Spoedeisende maatregelen; Vaak blijkt dat de genomen (spoed)maatregelen niet spoedeisend waren en dat deze te duur en de opdrachten te gemakkelijk door het bestuur (de bestuurder) zijn verstrekt.
  Door inzet van eigen leden valt hier veel geld te besparen.
  Het kan beslist geen kwaad om de in het verre verleden vastgelegde bedragen weer eens in “beschouwing” te nemen en de bedragen aanzienlijk terug te schroeven. Velen denken dat dit tot gevolg heeft dat er sneller vergaderd moet worden. Klinkklare onzin: “Zelfbestuurders en professionele bestuurders dienen zorg te dragen dat men weet waar men mee bezig is!” Regeren is vooruit zien!” Indien men in een zelfbestuur plaats neemt, of een bedrijf noemt zichzelf “bestuurder”, wordt verwacht dat men verstand van zaken heeft waardoor de Vergadering eer vanuit moet kunnen gaan dat de vereniging niet snel voor verrassingen komt te staan. Helaas blijkt uit de praktijk steeds weer dat onze slogan: Disfunctioneren bestuurders VvE; professioneel of zelfbestuur door niet naleving van de regelgeving, nog steeds van kracht is.
 • Veel technische commissies beperken zich tot het adviseren van de Vergadering en de bestuurder om bepaalde zaken te regelen. Veel beter is het om het uitbesteden van deze opdrachten niet te verstrekken aan de bestuurder, maar om die opdrachten niet aan de bestuurder, maar aan de commissie zelf te verstrekken. Indien de commissie dan ook nog de controle er op houdt is alles in één hand. Op die manier blijven de provisies binnen de VvE-kas! Een professionele bestuurder op afstand is gemakkelijk, maar die komt (als hij al ooit komt) echt niet controleren of een opdracht juist is uitgevoerd.
 • Uitgaven door het zelfbestuur die niet via een vergaderbesluit tot stand zijn gekomen. Dit is vooral bij zelfbestuurders, een veel gehoorde klacht. De Vergadering wordt in dergelijke gevallen “gepasseerd” en het bestuur vraagt eerst achteraf goedkeuring. Maar dan is het voor de Vergadering om nog in te grijpen, te laat. Dit leidt tot onbehoorlijk bestuur waarvoor bestuursleden ook nog eens verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden kunnen worden (zo nodig tot in hun privévermogen!
 • Uitgaven aan betalingen voor vrijwilligers (zelfbestuurders/commissieleden). Belastingtechnisch dient de VvE sociale lasten en inkomstenbelasting in te houden en af te dragen.
  Beter is om dergelijke belastingontduiking te voorkomen.
 • Geen of nauwelijks controle op bedrijven die “diensten” verrichten voor de VvE. Te denken valt aan schoonmaakbedrijven, liftonderhoudsbedrijven, dakinspecteurs etc.
  Deze bedrijven weten als geen ander dat er toch niet gecontroleerd wordt en “de VvE betaald toch wel want er zit genoeg geld in de pot!”
 • De begroting. Vaak is er binnen een VvE, naast de jaarlijkse begroting, ook een meerjarenbegroting, of een meerjaren onderhoudsplan, over een langere periode, aanwezig.
  Het kan geen kwaad om de meerjarenonderhoudsbegroting eens onder het vergrootglas te leggen. Er zijn meerdere oorzaken voorhanden die uitwijzen dat dergelijke begrotingen ernstig onnodig “uit de hand lopen”. Juist daar kan veel bespaart worden.
 • Lidmaatschappen van “belangenorganisaties”. Zie onder andere het oneigenlijke lidmaatschap van VvE Belang. VvE Belang is een stichting! En een stichting mag geen leden hebben!
  VvE’s betalen daarmee aan een stichting die geen enkele verantwoording aan de “leden” hoeft af te leggen. Het beëindigen van een dergelijk lidmaatschap is zeer eenvoudig!
  Vaak zijn VvE’s ook lid van Vereniging Eigen Huis (VEH). VEH is zeer gespecialiseerd in het adviseren van eigenaren van een eengezinswoning. Ten aanzien van adviezen voor VvE’s is dat duidelijk minder. Dergelijke lidmaatschappen zijn, in een periode van diepe crisis en bezuinigingen, onnodig. Zeker ook indien de VvE al een rechtsbijstandsverzekering heeft. Zonde geld dus!
  Soms zijn zowel individuele leden als ook de VvE zowel lid van VvE Belang als van VEH. Hier valt dus duidelijk te besparen.
 • Er wordt onnodig veel geld uitgegeven aan “leuke dingen”.